File Hồ sơ đăng kí dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 – 2023

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 – 2023 (Hội thi) được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy khả năng sáng tạo, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân thành phố trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Đồng thời, thông qua Hội thi lựa chọn các giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng – cơ quan Thường trực Hội thi trân trọng đăng tải các file mẫu trong bộ Hồ sơ dự thi (02 bộ) bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi, Bản mô tả giải pháp dự thi và Toàn văn giải pháp dự thi.

Xin mời các tác giả, nhóm tác giả tải về các file đính kèm dưới đây:

1. Phiếu đăng ký dự thi

2. Bản mô tả giải pháp dự thi

3. Toàn văn giải pháp dự thi

Bài viết liên quan