Cuộc thi viết “Chung tay phòng chống dịch COVID-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”

Nhằm tôn vinh những đóng góp của người Điều dưỡng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và truyền thông rộng rãi về vai trò của người Điều dưỡng trong ngành y tế và trong xã hội, Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam phát động cuộc thi viết “Chung tay phòng chống dịch COVID-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”. Hưởng ứng cuộc thi do Hội Điều dưỡng Việt Nam phát động, Ban Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Hải Phòng tổ chức cuộc thi với các nội dung trong văn bản dưới đây.

Xin mời các tác giả tải file đính kèm:

Bài viết liên quan