Vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phát triển bền vững

Ngày 27 tháng 3 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong tiến trình thực hiện và giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam” dưới sự chủ trì của PCT LHHVN, Đại biểu Quốc hội khóa 14 - TSKH. Nghiêm Vũ Khải.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Mục tiêu trong việc triển khai các hoạt động của liên minh về môi trường và biến đổi khí hậu (VECCA) trong năm 2019 mà LHHVN thực hiện  nhằm nâng cao năng lực và sự gắn kết giữa các thành viên liên minh tham gia và đóng góp hiệu quả cho công cuộc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu; Tăng cường công tác nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám sát việc thực hiện các cam kết về khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững ; Truyền thông nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động của các thành viên liên minh và xây dựng dự án nhằm kết nối huy động nguồn lực và triển khai các chương trình chung do các thành viên liên minh thực hiện.

A2 (3)

Bà Dương Thị Nga – Phó trưởng Ban HTQT LHHVN trình bày kế hoạch triển khai hoạt động của VECCA

Trong năm 2019 VECCA  sẽ vận hành Web điện tử, đây là Bản tin hoạt động của Liên minh để chia sẻ thông tin về năng lực, kinh nghiệm, và các sáng kiến, dự án cần hỗ trợ của tổ chức thành viên , là diễn đàn chính sách: Rác thải nhựa đại dương, Kinh tế biển, Chuyển dịch năng lượng công bằng.

 Ngoài ra, VECCA sẽ tổ chức các chương trình  tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên, các  hội thảo tham vấn đóng góp ý kiến cho các báo cáo quốc gia về PTBV và thực hiện cam kết khí hậu, cũng như chuỗi hoạt động gắn với SDG…

A3 (3)

Đại biểu đến từ tổ chức GreenID đoáng góp ý kiến

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các tổ chức nòng cốt VECCA đến từ tổ chức GreenID, CECR, SRD,  MDRI… đã giới thiệu chi tiết về tổ chức và những cam kết đóng góp cho VECCA - Kinh nghiệm/ kế hoạch tham gia giám sát SDG; Chia sẻ báo cáo nghiên cứu khuyến nghị về khả năng tham gia của LHHVN vào tiến trình thực hiện và giám sát thực hiện SDGs tại Việt Nam . Đồng thời các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp ý kiến góp phần  hoàn thiện báo cáo, làm rõ phương thức tham gia giám sát việc thực hiện SDG của các tổ chức thuộc LHHVN, đề xuất các chủ đề quan tâm hỗ trợ, phối hợp của LHHVN và VECCA tới địa phương và các tổ chức thành viên trong triển khai hoạt động…

Nguồn:

http://vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Vai-tro-va-su-tham-gia-cua-cac-to-chuc-xa-hoi-trong-phat-trien-ben-vung-62065.html

 


Scroll To Top