Đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học khai thác giá trị di sản văn hóa - lịch sử Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng”

Đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học khai thác giá trị di sản văn hóa - lịch sử Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng”

Ngày 26/6/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Hội đồng khoa học tiến hành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp th...

Xem tiếp »

Scroll To Top