Tham gia đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Ngày 01/6/2018, tại Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng, Hội đồng khoa học tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025, định hướng 2030” do TS. Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng làm chủ nhiệm.

Báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng, ban chủ nhiệm đề tài nêu bật những nội dung nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thành phố thông minh: Kinh tế thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, công dân thông minh, cuộc sống thông minh, chính quyền thông minh; nghiên cứu đánh giá mức độ đạt được của Hải Phòng so với bộ tiêu chí được xây dựng và được xem xét trên 06 lĩnh vực chính: kinh tế, giao thông, môi trường, công dân, cuộc sống, chính quyền. Không chỉ dừng ở thực hiện thành công mục tiêu nghiên cứu khoa học đề ra, nhóm nghiên cứu còn đi sâu làm rõ hơn bản chất, vai trò, vị trí và nguyên tắc chủ yếu xây dựng thành phố thông minh.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, đề tài đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề rất mới, rất khó và phức tạp nhưng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài, toàn diện của thành phố. Xây dựng thành phố thông minh nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, trình độ và chất lượng cuộc sống của người dân, điều hành của chính quyền, ứng dụng và phát triển viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời, góp phần thực hiện những mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2015, định hướng 2030. Hội đồng khoa học nhất trí đề nghị thành phố nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu đề tài với số điểm 80,33/100 điểm, xếp loại Đạt.

 


Scroll To Top