Hình ảnh giới thiệu các hội

Một số hình ảnh và trích dẫn giới thiệu về các hội thành viên được sử dụng trong Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ VII, ngày 16 tháng 10 năm 2019Đọc tiếp