TS. Hoàng Văn Kể

Chủ tịch

TS. Phạm Hữu Thư

Phó Chủ tịch

TS. Phạm Hữu Thư

Phó Chủ tịch

ThS. Hoàng Minh Ngọc

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký