Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dự hội nghị, về phía trung ương có ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; về phía TP Hải Phòng có ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP cùng các đại biểu thuộc các hội khoa học kỹ thuật thành phố. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng là tổ chức chính trị xã hội của giới trí thức khoa học – công nghệ thành phố, được thành lập từ tháng 2/1987. Qua 32 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã trải qua 6 kỳ đại hội.

Tại nhiệm kỳ khóa VI (2014-2019), toàn hệ thống Liên hiệp hội có 37 hội chuyên ngành, trung tâm, đơn vị trực thuộc với gần 50.000 cán bộ, hội viên. Sau 5 năm hoạt động, Liên hiệp hội đã tiếp nhận thêm 2 hội thành viên, thành lập mới 3 trung tâm và 3 câu lạc bộ sinh hoạt, đưa tổng số đơn vị trực thuộc lên 45 với gần 60.000 hội viên. Các hội thành viên, các trung tâm, đơn vị trực thuộc hoạt động trải rộng khắp các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố.

Trải qua 5 năm hoạt động, hệ thống tổ chức, bộ máy Liên hiệp hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển. Công tác trí thức vận được chú trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, vận động đội ngũ trí thức KHCN của thành phố tham gia, đóng góp sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của thành phố. Công tác chuyên môn được tăng cường theo hướng không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả như tuyên truyền phổ biến kiến thức, giám định và phản biện xã hội; tổ chức giải thưởng, hội thi biểu dương tôn vinh trí thức, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, tham gia các phong trào và các cuộc vận động do các ngành, địa phương, đoàn thể và mặt trận tổ quốc phát động. Qua đó, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố những năm qua…

Với chủ đề “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Trí tuệ – Phát triển”, Đại hội VII, nhiệm kỳ 2019-2014 bầu ra cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp hội nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đề ra 7 nhiệm vụ và 6 giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Liên hiệp hội thành phố trở thành tổ chức chính trị xã hội đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cổ vũ, động viên, tập hợp phát huy tài năng, trí tuệ đội ngũ trí thức trong và ngoài thành phố; tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới.

0 Reviews

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *