Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 quyết nghị: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020.

Nhiệm vụ của Đại hội:
(1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
(3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
(4) Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là 350 đại biểu.
Ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập đại biểu dự Đại hội; chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các ban của Thành uỷ, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và công tác phục vụ; bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 (Theo Haiphong.gov.vn)

Bài viết liên quan